فرهنگ دیجیتال (دعوت به گروه)

فرهنگ دیجیتال (دعوت به گروه)

یه مثل معروف میگه در دیزی بازه حیای گربه کجاست! یادمون باشه قبل دعوت از هر کسی به گروه اول از خودمون بپرسیم چه کسی، برای چه گروهی مناسب تره؟ بعدم حتما با مدیر گروه صحبت کنیم و از بقیه اعضا هم بپرسیم آبا می تونیم شخص دیگری را به گروه اضافه کنیم یا نه؟!

ارسال پاسخ