مدیر شبکه‌های اجتماعی

دارت به یک مدیر مسلط به شبکه‌های اجتماعی نیاز دارد. این عضو جدید دارت وظیفه دارد محتوا را بر اساس برنامه اجرایی بارگذاری کند، به دایرکت‌ها و کامنت‌ها پاسخ دهد و گزارش ماهانه از عملکرد ما در شبکه‌های اجتماعی تهیه کند.

شرح توانمندی‌ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری