مدیر کمپین های دیجیتال

مدیر پروژه، نقطه اتصال بین واحد استراتژی و تولید در دارت است. با هدایت این فرد است که بذر ایده‌های خلق شده جوانه می‌زند، بزرگ می‌شود و به بار می‌نشیند. این فرد وظیفه دارد که فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام یک پروژه را تعریف و آن‌ها را بین کارشناسان مربوطه توزیع کند. همچنین وظیفه نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها و اداره شبکه‌های اجتماعی دارت و مشتریان (انتشار بهترین خروجی در زمان تعیین شده) بر عهده مدیر پروژه است.

شرح توانمندی‌ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری