بهمن 8, 1399

تفکر طراحی، با هم‌دلی است که شفا می‌دهد!

قاطبهٔ مدیریت‌خوانده‌ها و آموزش‌دیده‌های حوزهٔ کسب‌وکار، نوشتن و خواندن خط‌های کسب‌وکار را به‌خوبی می‌آموزند، و همان‌ها را دُرست می‌پندارند، و شاید تا پایان عُمر کاری‌شان با […]