کارشناس تحلیل و تحقیقات بازار

کارشناس تحلیل و تحقیقات بازار

دارت به یک همراه برای تحقیق و تحلیل بازار نیاز دارد. این فرد که آشنا به روش‌های تحقیق است، وظیفه دارد درباره بازار مشتریان تحقیق کند، داده‌ها را گردآوری کرده و به وسیله ابزارهای آماری، آنها را موردتحلیل و بررسی قرار دهد. این فرد با تهیه و تدوین چنین گزارشات کمی به ما کمک می‌کند با دید باز و آگاهی کامل در فضای کاری مشتریان‌مان قدم برداریم.

شرح توانمندی‌ها و وظایف:

دیگر موارد همکاری