داستان همکاری دارت و سیگنال

قبل از همکاری دارت با سیگنال، این استارتاپ حوزه فین‌تک فعالیت‌های خوبی در فضای دیجیتال انجام داده بود. در واقع همکاری سیگنال با دارت بر مبنای یک طرح توسعه‌ای پایه‌ریزی شد. سیگنال به دنبال نصب بیشتر بود و دارت با توجه به توان و تجربه قبلی، این توان را در خود می‌دید که بتواند نیازهای سیگنال را برآورده کند. اما بخش مهم داستان کیفیت نصب‌ها بود. سیگنال به دنبال نصب بیشتر و دارت به دنبال نصب با کیفیت بود. همانطور که گفته شد بخش اول توسط دارت انجام شد، بیشتر از نیاز مشتری، اما دارت به دنبال عرضه خدمات با کیفیت بود.

روزی که سیگنال با دارت شروع به همکاری کرد، نیازمند نصب اپلیکیشن بود.
ما در دارت با بررسی و ارزیابی قابلیت‌های اپلیکیشن سیگنال، انتخاب راهکارها و کانال‌های مناسب، و شناسایی دقیق مخاطب هدف توانستیم تا ۲۰ درصد بیشتر از تعداد نصب مد نظر سیگنال، نصب فعال برای این اپلیکیشن بدست آوریم.
بعد از این مرحله رایزنی با کارفرما جهت بهبود کیفیت نصب‌های دریافتی انجام شد و این شروع مسیر جدیدی بود که پایانی خوش داشت.

همکاری دارت و سیگنال با بهبود کیفیت نصب اپلیکیشن ادامه پیدا کرد. در مسیر همکاری با سیگنال توانستیم ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مشتری نصب برای اپلیکیشن جذب کنیم. اما مهم‌تر از این موضوع، کیفیت نصب اپلیکیشن بود، از ۱۰۰ درصد کاربرانی که از طریق دارت اپلیکیشن سیگنال را نصب کردند، چیزی در حدود ۹۵ درصد آن‌ها در این اپلیکیشن ثبت‌نام کرده‌اند.